Gebruiksvoorwaarden

Acceptatie van Voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Gernhold BV. Gernhold BV biedt deze site, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten aan mits u akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden van kennisgevingen op de website. Lees de volgende gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt - door de site te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gebruik deze site dan alstublieft niet. Deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen van toepassing op uw gebruik van de website en zijn niet van toepassing op enige andere website of een van de producten of diensten van Gernhold BV, noch op enige andere overeenkomst die mogelijk bestaat tussen u en Gernhold BV. Gernhold BV behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Uw voortdurende gebruik van de website na het plaatsen van enige wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u dergelijke wijzigingen accepteert.


Nauwkeurigheid en Volledigheid van Informatie

Gernhold BV is niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar is, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand accuratere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Gernhold BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar is niet verplicht om enige informatie op de site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in de site te controleren.


Uw Gebruik van de Site

Alle inhoud op deze site (inclusief maar niet beperkt tot: afbeeldingen, tekst, code en software, ontwerpen, grafische afbeeldingen, pictogrammen, videoclips, audioclips, downloads, documenten) is het exclusieve eigendom van Gernhold BV, zijn licentiegevers en/of zijn leveranciers, en wordt wereldwijd beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere toepasselijke wetgeving.

U mag de materialen en inhoud die Gernhold BV publiceert op deze site of die via de site ter beschikking worden gesteld voor niet-commerciele, informatieve doeleinden openen, downloaden, opslaan, weergeven op uw computer, bekijken, beluisteren, kopieren, afdrukken en distribueren, op voorwaarde dat u geen copyright, handelsmerk of andere eigendomskennisgeving wijzigt of verwijdert die wordt weergegeven op het materiaal dat u raadpleegt, kopieert, downloadt, print of verspreidt. Elk ander gebruik van inhoud op de site, inclusief maar niet beperkt tot het wijzigen, uploaden, licentieren of het creeren van afgeleide werken van materialen, informatie, producten of diensten of gedeelten daarvan verkregen van de site, is verboden. Gernhold BV, haar licentiegevers en / of contentproviders behouden op dit moment en in de toekomst het volledige eigendom van materialen op deze site, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten daarop, en verstrekken dit materiaal aan u onder een licentie die herroepelijk is op op elk moment naar eigen goeddunken van Gernhold BV. Het niet volgen van deze regels impliceert automatisch een inbreuk op het auteursrecht. In geval van twijfel over het gebruik van materialen die eigendom zijn van Gernhold BV, moet u dit in schriftelijke vorm communiceren met Gernhold BV. Gernhold BV garandeert noch verklaart dat uw gebruik van materialen op deze site geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Als voorwaarde voor uw gebruik van de site zult u de site niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetgeving.


Disclaimer

Gernhold BV biedt geen garantie dat de site, materialen en inhoud aan uw vereisten zullen voldoen of dat ze beschikbaar zullen zijn op een ononderbroken of veilige basis. Als u materiaal of inhoud van deze site downloadt, doet u dit naar eigen goeddunken en risico. U bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem, verlies van gegevens of verlies van winst als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal. U stemt ermee in om Gernhold BV te verdedigen, te vrijwaren tegen enigerlei claim, schadevergoeding, kosten en uitgaven, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit en verband houden met uw gebruik van de site.


Statistieken

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken geregistreerd. Informatie zoals het aantal bezoeken, de frequentie van bezoeken en de geografische locatie van de bezoekers wordt gebruikt voor de analyse en verbetering van de website en de bedrijfsvoering van Gernhold BV. Deze informatie is van algemene aard en is niet herleidbaar voor elke individuele bezoeker. De statistische informatie is alleen toegankelijk voor Gernhold BV.


Links

Deze website bevat links naar andere websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derde partijen en die niet het eigendom zijn van of onderhouden worden door Gernhold BV. Echter, zelfs als dergelijke derden zijn gelieerd aan Gernhold BV, heeft Gernhold BV geen controle over deze gelinkte sites en is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de doorverwezen sites de privacy van zijn bezoekers beschermen, noch voor de inhoud van deze websites. Toegang tot en gebruik van dergelijke websites van derden is geheel voor eigen risico.


Contactinformatie

Heeft u vragen over deze Gebruiksvoorwaarden, contacteer Gernhold BV dan via onze Contact pagina. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn laatst geupdate op 28 september 2018.Acceptance of Terms

This website is owned and operated by Gernhold BV. Gernhold BV offers this site, including all information, tools and services to you conditioned upon your acceptance of the Terms of Use and the terms and conditions of any notices in the website. Please read the following Terms of Use carefully before using this website - by using the site, you agree to these Terms of Use. If you do not agree to these Terms of Use, please do not use the Gernhold BV website. These Terms of Use apply only to your use of the Website and do not apply to any other Website or any of Gernhold BV's products or services, nor change any other agreement that may exist between you and Gernhold BV. Gernhold BV reserves the right, in its sole discretion, to modify or change these Terms of Use at any time without prior notice to you. Your continued use of the website following the posting of any changes to the Terms of Use constitutes your acceptance of such changes.


Accuracy and Completeness of Information

Gernhold BV is not responsible if information made available on this site is not accurate, complete or current. The material on this site is provided for general information only, and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. Gernhold BV reserves the right to modify the contents of this site at any time, but has no obligation to update any information on the site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to the site.


Your Use of the Site

All content on this site (including but not limited to: images, text, code and software, designs, graphics, icons, video clips, audio clips, downloads, documents) is the exclusive property of and owned by Gernhold BV, its licensors, and/or its content providers, and is protected by copyright, trademark and other applicable laws worldwide.

You may access, download, store, display on your computer, view, listen to, copy, print, and distribute the materials and content that Gernhold BV publishes or broadcasts on this site or makes available for download through the site for non-commercial, informational use, provided you do not modify or delete any copyright, trademark or other proprietary notice appearing on the material you access, copy, download, print, or distribute. Any other use of content on the site, including but not limited to the modification, uploading, licensing, or the creation of derivative works from any material, information, products or services or portions thereof obtained from the site, is prohibited. Gernhold BV, its licensors and/or content providers currently retain and shall retain full and complete ownership and title in and to the materials provided on this site, including all intellectual property rights thereto, and provide this material to you under a license that is revocable at any time in Gernhold BV's sole discretion. Not following these rules automatically implies a breach of copyright. In any case of doubt regarding the use of any materials owned by Gernhold BV, you need to communicate this in written form with Gernhold BV. Gernhold BV neither warrants nor represents that your use of materials on this site will not infringe the rights of third parties. As a condition of your use of the site, you will not use the site for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms of Use or any applicable laws.


Disclaimer

Gernhold BV makes no warranty that the site, materials, and content will meet your requirements or that they will be available on an uninterrupted or secure basis. If you download any material or content from this site, you do so at your own discretion and risk. You are responsible for any damage to your computer system, loss of data, or loss of profit that results from the download of any such material or content. You agree to defend, indemnify and hold Gernhold BV harmless from and against any and all claims, damages, costs and expenses, including attorney's fees, arising from and related to your use of the site.


Statistics

For statistical purposes, records of visitor's statistics are being registered. Information such as the number of visits, frequency of visits, and geographical location of the visitors is used for the purpose of analysis and improvement of Gernhold BV's website and business. This information is of a general nature and is not retraceable to each individual visitor. The statistical information is only accessible by Gernhold BV.


Links

This website contains links to other websites that are owned and operated by third parties and not owned or maintained by Gernhold BV. However, even if such third parties are affiliated with Gernhold BV, Gernhold BV has no control over these linked sites and is not responsible for the way in which the referred sites protect the privacy of its visitors, nor for the content of these websites. Accessing and using such third party websites is entirely at your own risk.


Contact Information

If you have any questions regarding these Terms of Use, please contact Gernhold BV through our Contact page. These Terms of Use were last updated on September 28th, 2018.